Mostoktatás
INGATLANKÖZVETÍTŐ SZAKMAI KÉPZÉS (04164005)
Célunk az ingatlanközvetítő tevékenység folytatásához szükséges elméleti alap ismertek elsajátítása, majd gyakorlatban történő alkalmazása. Felkészítés az Ingatlanközvetítő képesítő vizsgára. Cél, hogy a résztvevők ingatlanközvetítőként el tudjanak helyezkedni.

 

Ingatlanközvetítő szakmai képzés (04164005)

Nyilvántartásba vételi szám: E/2020/000407

 

A képzési program célja:

Az ingatlankezelő tevékenység folytatásához szükséges elméleti alapismertek elsajátítása, majd gyakorlatban történő alkalmazása. Felkészítés az Ingatlankezelő képesítő vizsgára.

 

A képzési program célcsoportja:

Érettségizett, szakképzetlen vagy elavult szakképesítéssel rendelkező, elbocsátással veszélyeztetett munkavállalók. Pályakezdők. Szakképesítéssel nem rendelkező munkavállalók. Olyan felnőttek, akik ingatlanközvetítői tevékenységet kívánnak folytatni.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 

1.

Kiértékeli az ingatlan földhivatali nyilvántartási dokumentációját, el tudja magyarázni, és azzal kapcsolatban tanácsot ad.

Ismeri a tulajdoni lap bejegyzéseit és a helyszínrajzot.

Elkötelezett az ügyfelek teljeskörű, részletes tájékoztatása kapcsán, törekszik az esetleges problémák feltárására.

Önállóan, felelősséggel értékeli az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos adatokat.

2.

Az ingatlanokra vonatkozó polgárjogi- és eljárásjogi ismeretek birtokában van, és ezeket alkalmazza.

Alkalmazói szinten ismeri a dologi jogot, kötelmi jogot, a szerződések, szolgalmak, bejegyzett jogokat/terheléseket, a lakásbérlet alapvető szabályait, a földhivatal és az építésügyi hatóság eljárásrendjét, a pénzintézetek és a végrehajtók működését.

Elkötelezett az ügyfelek teljeskörű, részletes tájékoztatása kapcsán, törekszik az esetleges problémák feltárására, megoldására.

Önállóan, felelősséggel értékeli és alkalmazza a vonatkozó jogi kötelezettségeket. Amennyiben indokolt jogász bevonását kezdeményezi.

3.

A többlakásos lakóépületek működési

formáinak sajátosságaival kapcsolatban tájékoztatást ad.

Ismeri a közös tulajdon, a társasház és a lakásszövetkezet alapvető dokumentumait, az érintettek jogait és kötelezettségeit.

Törekszik teljeskörű tájékoztatást adni az ügyfél részére az épület működési formájáról, az alapdokumentumok meglétéről, a várható fizetési kötelezettségekről és az épület anyagi helyzetéről.

Önállóan beszerzi és

tanulmányozza a szükséges dokumentumokat, szükség esetén a közös képviselővel is konzultál.

4.

Kapcsolódó jogszabályokat (Infotv.,

Pénzmosás megelőzéséről szóló tv.) alkalmazza, a szükséges dokumentálást elvégzi.

Alkalmazói szinten ismeri a GDPR-t, és a vonatkozó adatkezelési szabályokat, illetve a pénzmosással kapcsolatos törvényi rendelkezéseket.

Elkötelezett a kapcsolódó jogszabályok előírásainak betartása iránt.

Betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait.

5.

Cégjogi és egyéb vállalkozói ismeretek birtokában üzleti tevékenységet végez.

Alapszinten ismeri a vállalkozási formákat, a számvitel és a foglalkoztatás szabályait, tudja a szakmai regisztráció követelményeit.

Szem előtt tartja a legális munkavégzést biztosító szabályokat.

Önállóan képes cégvezetői és számviteli feladatok ellátására, döntések meghozatalára.

6.

Meghatározza az épület építési módját, tartószerkezeteit, tetőszerkezetét.

Részletesen ismeri az egyes építési módok sajátosságait, élettartamát.

Szem előtt tartja az épületkarbantartás, -felújítás és korszerűsítés lehetőségeit.

Önállóan képes szemrevételezés es vizsgálatot végezni.

7.

Az ügyfelek kérésére kiszámítja az ingatlanügylethez kapcsolódó adó-, illetékfizetési kötelezettséget.

Részletesen ismeri az ingatlanügyletekhez kapcsolódó adó és illetékszabályokat, ezek számításának módszereit.

Törekszik az ügyfeleket segíteni az ingatlanügyletekhez kapcsolódó költségek bemutatásában.

Önállóan végzi az ingatlanügyletekhez kapcsolódó számításokat.

8.

Felméri az ingatlan műszaki állapotát, a vonatkozó építésügyi szabályozást elemzi, megállapítja az ettől való esetleges eltérést, és ezzel kapcsolatban tanácsot ad.

Átfogóan ismeri az OTÉK, HÉSZ, TSZT szabályait, tudja a

szemrevételezésen alapuló épületszerkezettani és épületdiagnosztikai vizsgálat elvégzésének menetét az eredményének bemutatásának technikáit.

Elkötelezett az ügyfelek teljeskörű, részletes tájékoztatása kapcsán, törekszik az esetleges problémák feltárására, megoldására.

Önálló elemzéseket végez, amennyiben indokolt az adott mérnöki szakterület

képviselőjét bevonja.

9.

Kiszámolja az értékesíteni kívánt ingatlan piaci forgalmi értékét.

Ismeri az ingatlanok piaci forgalmi értékének és bérleti díjának meghatározási módszereit, az értékbecslést megelőző tevékenységet, a helyszínen rögzítendő adatokat, az értékmódosító tényezőket, a korrekció alkalmazásának, a hasznos alapterület meghatározásának szabályait.

Törekszik a pontos, számonkérhető és jól dokumentált számítások elvégzésén alapuló értékbecslési bizonyítvány (értéktanúsítvány) és szakvélemény elkészítésére.

Önállóan végzi az összehasonlító ingatlanok felkutatását, az értékmódosító tényezők meghatározását, az ingatlan piaci értékével kapcsolatos számításokat.

10.

Digitális eszközöket hatékonyan alkalmazza az ingatlanközvetítői tevékenysége során.

Ismeri a kommunikáció, hirdetés, prezentáció, marketing és a dokumentáció terén a digitális eszközök alkalmazásának lehetőségeit.

Értékként tekint a digitális eszközök nyújtotta lehetőségekre.

Önállóan alkalmazza a digitális eszközöket.

11.

Alkalmazza, kitölti, és magyarázza a megbízás jellegével kapcsolatos szerződéstípusokat.

Ismeri az ingatlanközvetítői tevékenységgel kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségeket.

Törekszik a pontos adminisztrációra.

Önállóan végzi a munkakörébe tartozó adminisztrációt.

12.

Hatékonyan alkalmazza a hirdetési eszközöket, és a hirdetések terén is képviseli az ügyfelek érdekeit.

Részletesen ismeri az online és offline hirdetési piacot, a hirdetési eszközöket.

Törekszik a hatékony, kreatív és egyben igényes reklámeszközök indokolt méretű alkalmazására.

Önállóan, kreatívan látja el a hirdetésekkel kapcsolatos feladatokat.

13.

Szervezi és lebonyolítja az üzletkötést, hatékonyan menedzseli az értékesítés teljes folyamatát.

Rendelkezik az ingatlanok értékesítéséhez szükséges üzletkötési és marketing ismeretekkel.

Szem előtt tartja az ügyfelek érdekeit, törekszik a legjobb eredmény elérésére az üzletkötés során.

Önállóan, kreatívan, empatikusan oldja meg az értékesítési feladatokat.

14.

Megfelelő minőségben és az erkölcs és az etika szabályai szerint végzi a munkáját.

Felismeri a nem megfelelő színvonalú, vagy nem etikus munkavégzést.

Minőségorientált módon jár el a munkája során, önkritikusan szemléli a felmerülő problémákat. Törekszik a folyamatos szakmai fejlődésre.

Felelősséget vállal a munkájáért, javítja a

felmerült hibákat.

15.

Külföldi ügyfelet tájékoztat ingatlanszerzési lehetőségeiről.

Ismeri a külföldiek tulajdonszerzési szabályait.

Törekszik az adásvétel gyors és jogszerű előkészítésére.

Betartja a vonatkozó

jogszabályok előírásait.

16

Felhívja az ügyfél figyelmét az esetlegesen igénybe vehető lakáscélú állami támogatásokra.

Ismeri a lakástámogatás hatályos rendszerét.

Az ügyfél fizetőképességének elősegítése érdekében követi a jogszabályi változásokat.

Önállóan vagy hitelszakértő bevonásával tájékoztat.

 

Tervezett képzési idő:

 

A képzés jellege online képzés.

 

Sikeres vizsga után megszerezhető okirat:

TANÚSÍTVÁNY

2013. évi LXXVII. törvény 13/B.§

11/2020. (II.7.) Korm. rendelet 22.§ (1)

Vizsgára bocsátás feltételei 

A tananyagegységekben szereplő foglalkozások teljesítése után, a képzés óraszámán belül, előre tervezett időpontban írásbeli vizsga, időtartama 120 perc, a tananyagegységek tárgyalása során előforduló szakmai ismereteket tartalmazza tesztkérdések és gyakorlati számítási feladatok formájában, melyet a képzésen oktatók állítanak össze.

Minősítése: megfelelt (61%-100%), nem felelt (0%-60%).

Sikertelen teljesítés esetén a vizsga megismételhető.

A képzést záró szummatív értékelésen a képzésben részt vevő nem köteles részt venni, de számára a képzés teljesítését bizonyító tanúsítvány nem adható ki.

A szummatív záró értékelés lefolytatása során keletkezett és kezelt dokumentumok a képzési dokumentáció részét képezik. A dokumentáció kezelése a mindenkori törvényi és jogszabályi előírások szerint történik.

A képzést, megfelelő számú jelentkező esetén tudjuk indítani.


 

INDULÓ TANFOLYAMOK
MOST a jövőd a tét
mostoktatas.hu

MOST a jövőd a tét